Lelki élet plébániánkon a megváltozott körülményekhez igazodva

zeg2Az elkövetkező időszakban sokaknak kell megbirkóznia nehéz helyzetekkel. Sokaknak most úgy tűnhet, hogy miért a szentmise a legkardinálisabb kérdés.

Azért mert tényleg az! Vagyis mikor, ha nem ilyenkor „rendül meg a lelkem” /Jn 12,27/. Ezért biztosíthatunk mindenkit, hogy továbbra is lesz szentmise bemutatás a templomainkban! De elfogadva a helyzet súlyosságát és elöljáróink döntését, tájékoztatunk mindenkit, hogy március 21. estétől

a szentmiséket a hívek részvétele nélkül mutatjuk be!

-  A szentmiséket a kért szándékokra így is felajánljuk!

-  Mindazok, akik előre írattak fel szentmise- és imaszándékokat, és úgy szeretnék, hogy ezeket olyankor mutassuk be, amikor részt tudnak venni szentmisén, kérjük, telefonon jelezzék (92/320-626), hogy még idejében átütemezhessük egy későbbi időpontra.  Az év második felében – reményeink szerint – majd zavartalan körülmények között lesz lehetőségünk együtt ünnepeli a szentmisét!

-  Vasárnaponként igyekszünk az interneten keresztül is 1-1 szentmisét közvetíteni.

- A szentgyónás kapcsán tájékoztatásul közöljük, hogy azt telefonon vagy online nem lehet végezni, hanem helyette a tökéletes bánat felindítása kell.

-  A temetéseket próbáljuk a legszűkebb családi körben rendezni, így is nagyon méltó és meghitt módon tudunk búcsúzni elhunyt szeretteinktől. Minden ügyintézés telefonon keresztül történik.

- Ismételten és még nyomatékosabban kérjük, hogy csak a legszükségesebb ügyeket intézzük az elkövetkező időszakban! Minden kérdésükkel forduljanak hozzánk bizalommal telefonon, papír alapú vagy elektronikus levelezés útján!

- Azokat az imaalkalmakat, amelyek eddig közösségben végeztünk, most kérjük, hogy ne hagyják abba, hanem odahaza, egyedül vagy családi körben végezzék!

- Az alábbiakban pár lelkiségi információ:

AZ ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS

Az általános feloldozás (lat. absolutio generalis) a bűnbocsánat szentségének olyan formája, melyben az egyéni hívő, vagy akár a hívők egész csoportja egyszerre részesül feloldozásban, mégpedig egyéni bűnvallás (vagyis a bűnök egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a formát rendes körülmények között nem lehet alkalmazni, ám súlyos szükség esetén a megyéspüspök engedélyezheti gyakorlását. Ám fontos tudni, hogy ahhoz, hogy valaki érvényesen részesüljön általános feloldozásban, nem csak az szükséges, hogy kellően fel legyen készülve és valóban megbánja bűneit, hanem egyszersmind az is, hogy elhatározza azoknak a súlyos bűneinek kellő időben egyenként való megvallását, melyeket jelenleg nem tud így meggyónni. (Vö. CIC 961–963. kán.)

A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA

A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.)

Ima a tökéletes bánat fölindításához:

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

LELKI ÁLDOZÁS

A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.

Ima a lelki áldozáshoz:

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

 

Isten irgalmában bizakodjunk!

Könyörülj rajtunk, Uram!