Karitász

„Meg kell éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi is szenvedjünk, és mások gondját úgy, hogy azt, mint a magunkét eloszlatni törekedjünk.” (Prohászka Ottokár)

Plébániai Karitász-csoport2013. decemberében hallottuk meg Robi atya hívó szavát arra, hogy megalakítsuk plébániánk karitász csoportját, melynek fő célja és feladata Krisztus szeretetével önzetlenül segíteni a szegényeket, nehézsorsú, bajbajutott embereket, látogatni és vigasztalni a betegeket Jézus tanításának szellemében:

„...mert éhes voltam és ennem adtatok,
Szomjas voltam és innom adtatok,
Vándor voltam és befogadtatok,
Mezítelen voltam és felruháztatok,
Beteg voltam és meglátogattatok,
Börtönben voltam és fölkerestetek...”
(Mt 25, 35-36)

Robi atya javaslata és kérése alapján karitászmunkánk két tevékenységi területre összpontosul:

különböző alkalmi akciók, élelmiszeradomány-gyűjtések és szétosztásának lebonyolítása
betegek, rászoruló idősek és egyedülállók látogatása plébániánk területén

Eddigi események

● Csoportunk megalapításának előkészítése
2013. december 12-én Robi atya meghívására a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatója, Tuczainé Régvári Marietta részletes eligazítást adott az egyházmegyei karitászcsoportok megalapításának módjáról, lehetséges tevékenységi területeiről, jelentőségéről az egyházközségek életében, felhívta a figyelmet arra, hogy a helyes és eredményes működéshez mennyire fontos a szeretet, a szaktudás és a szervezettség.

● Játékadományok
Adományosztás - 2013 karácsonyUgyanezen a napon, december 12-én karitászigazgatónk meglepte plébániánkat tömérdek játékcsomaggal, melyeket Németországban, a München környéki Hofoldingban élő magyar családok gyermekei állítottak össze nagy gondossággal. Ezzel nagyon sok szerényebb körülmények között élő kisfiú és kislány karácsonyát sikerült boldogabbá tenni, annál is inkább, mert enélkül a legszegényebb családjaink karácsonyfái alá nem kerülhetett volna ajándék. Sokan kaptak plüss állatkákat, színes ceruzákat, puzzle kirakójátékot, társasjátékot, ruhát, édességet, kisautókat, építőkockákat, stb. Még kisvasút is akadt a játékok között. Volt olyan szülő, aki elmondta, hogy egyelőre nem lesz gondja gyermekei ruháinak beszerzésére, mert szinte kész ruhatárat rejtett az ajándékcsomag.

Adományosztás - 2013 karácsonyA játékok a következők helyszíneken találtak kis gazdáikra:

▪ Az élelmiszer-adományban részesülő kisgyermekes családok otthonai
▪ Napsugár Úti Óvoda, Csillagközi Óvoda, Szent Család Óvoda,
  Bazitai Óvoda
▪ Pózvai Gyermekotthon (sérült gyermekek otthona)

● Adventi élelmiszer-adomány gyűjtése és szétosztása
Összesen 37 családot sikerült támogatnunk templomunk nagylelkű adományozóinak köszönhetően. Ebből 18 családot ill. egyedülállót a Mária Magdolna Plébánia karitászcsoportjától vettünk át, amit gyors felderítő munkával kiegészítettünk további 19 létminimum alatt élő családdal.

● Jótékonysági Hangverseny karitászunk javára
December 21-én Ladvenicza Éva karmester és Pánczél Kristóf énekművész szervezésének és felkészítő munkájának köszönhetően igen sikeresen szerepelt templomunkban a Pálóczi Horváth Ádám AMI Leánykara és a Liszt Ferenc Általános Iskola Régi Diákok Kórusa. Az adományozásból befolyt összeget karitászunk a plébániánk területén élő nehéz sorsú családok megsegítésére fordította.

● 2014. január 9-én megalakult hivatalosan is plébániánk karitász-csoportja
Alapító ülésünket szentmisével kezdtük. A szentmise keretében Robi atyától igazi útravalót kaptunk arról, hogy milyen az igazi karitatív lelkiség, és vállaltuk, hogy szeretetszolgálati tevékenységünket ezzel a lelkülettel, igazi, odaadó, lehajló szeretettel, Jézus Krisztus élete és tanítása, példája szerint, az evangélium szellemében fogjuk végezni. 18 alapító taggal hivatalosan is tagjává váltunk a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász egyházközségi karitász csoportjai közösségének. Csoportunk munkájára folyamatosan kérjük a Jóisten áldását, plébániánk védőszentjének, a Boldogságos Szűz Máriának és a karitász védőszentjének, Szent Erzsébetnek a közbenjárását.

 ● Pelenkaakció
Januárban 50 dupla-csomag pelenkát és 7 pár télre való cipőt kaptunk krízishelyzetbe került kisgyermekes családok megsegítésére az egyházmegyei karitásztól kb. 270 000 Ft értékben. Az adományok a plébániánk területén dolgozó védőnőknek köszönhetően találtak gazdára, akik igen sokat segítettek a rászoruló kisgyermekes családok felkutatásában. A csomagokat karitászunk tagjai személyesen vitték el az adományozottak otthonaiba Az adományokat mindenütt nagy örömmel fogadták.

● Karitászos szentmisék
Február 11-én a Betegek Világnapján, ami egyben a Lourdesi Boldogságos Szűz Mária ünnepe, közös szentmisén vettünk részt, melyet a plébániánkhoz tartozó betegek testi-lelki gyógyulásáért és csoportunk tevékeny és élő közösséggé válásáért ajánlottunk fel. A következő közös szentmisénk Szent Erzsébet napján lesz, kérve karitászunk védőszentjének a közbenjárását a plébániánk területén élő betegek, krízishelyzetbe került családok, rászorulók sorsának jobbra fordulásáért és szeretetszolgálatunk Isten szándéka szerinti működéséért.

● Rászoruló személyek, családok felkutatása plébániánk területén
Február és március folyamán összesen 57 olyan családot és kisnyugdíjast sikerült felkutatnunk, akik létminimum alatt ill. annak közelében élnek. Egyik karitásztagunk, akinek munkahelye jelenleg a Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Gyámhivatala, ezt megelőzően pedig a szociális alapellátásban dolgozott, mint szakmabeli, nagyon hatékonyan segített a rászorulók felderítésében. Felvettük a kapcsolatot a Családsegítő Központtal, Gyermekvédelmi Szolgálattal, a Városi Önkormányzat Szociális Osztályával, védőnőkkel. Az egyházközséghez tartozó utcákat egymás között felosztva megkerestük a rászoruló, bajban levő, elesett embereket. Így közvetlenül is megtapasztaltuk, hogy sok család milyen nehéz körülmények között él, milyen sokan küzdenek megélhetési gondokkal, sok esetben még az élelmiszerek megvétele is gondot okoz. Élőbb lett a kapcsolat a családokkal, ismerkedhettünk a családtagokkal, idősekkel, egyedülállókkal. Egy kis evangelizációs munkát is végeztünk. Invitáltuk templomunkba azokat is, akik azt eddig csak kívülről látták, felhívtuk figyelmüket plébániánk programjaira.

● Nagyböjti élelmiszer- és pénzadomány gyűjtése és szétosztása
Adományosztás - 2014 húsvétAz adakozó híveknek köszönhetően összesen 55 rászoruló családhoz juttattunk el élelmiszercsomagot. A pénzadományt is teljes egészében élelmiszer vásárlására fordítottuk. Kisebb mennyiségben ruha és játékcsomag is gazdára talált. (Raktárhelyiségünk nincs, ezért tárgyi adományok tárolására egyelőre nincs lehetőségünk.)

● Karitászképzés
Karitász-munkatársak képzéseA nagyböjti és húsvéti időszakban az egyházmegyei karitászigazgató felhívására a három zalaegerszegi és a bagodi plébániák karitász-csoportjaiból 31-en (közülünk tízen) képzésen vettünk részt, melynek fő célja a beteglátogatásra való felkészítés volt.
Nagy ajándék volt számunkra, hogy Horváth József karitászlelkész előadásában éppen nagyböjtben hallhattunk felemelő tanítást a keresztény szenvedés értékéről, üdvözítő értelméről, az igazi szenvedés és szeretet elválaszthatatlan kapcsolatáról, arról, hogy mit jelent krisztusi módon szenvedni, hogyan lehet az irgalmas szamaritánus példája szerint törődni a betegekkel.
Karitász-munkatársak képzéseRészletes tájékoztatást kaptunk a beteglátogatás alapvető szabályairól, gyakorlati tudnivalóiról. József atya felhívta a figyelmünket arra is, hogy látogatóként egyházunkat képviseljük, ezért annak lelkisége szerint kell végezni szolgálatunkat. Feladatunk az is, hogy ráhangoljuk a katolikus betegeket a szentségek felvételére, megfelelően előkészítsük a lelkipásztor látogatását a betegeknél.
Az elhangzottakat alátámasztották és kiegészítették Galambos Borbála Beteglátogató Csoport-referens és munkatársai élményszerű beszámolói, akik a beteglátogatás lélekemelő munkájában már régóta részt vesznek.

Karitász-munkatársak képzéseAz egyházmegyei igazgató és munkatársai tájékoztattak bennünket az egyházmegyei karitász intézményeiben, szociális foglalkoztató műhelyeiben folyó munkáról is. Beszámoltak arról, hogy milyen nagy gondot fordítanak a pszichiátriai betegek és a különféle egészségügyi problémákkal küszködő, megváltozott munkaképességű emberek gyógyítására, nappali ellátására és foglalkoztatására. Mindezt olyan településeken teszik, ahol a rászorulók élnek, sok a munkanélküli, és megüresedett plébániák, iskolák vagy más elhagyottan álló épületek erre alkalmassá tehetők. Nagylelkű adakozók, kétkezi önkéntes segítők, jó szándékú vállalkozók és munkaadók segítségével élettel töltik meg az egyébként romlásnak induló épületeket, munkát és megélhetést biztosítva ezzel sok-sok rászoruló, elesett embernek. Betekintést nyerhettünk abba is, hogy a munkatársak mindezt milyen módszerekkel teszik, és milyen nagy szeretettel foglalkoznak a rábízottakkal. Hallhattunk arról, hogy mennyire hatékony a gyógyítás és a munka egybekapcsolására épülő foglalkoztatás, munkájuk értelmét látva hogyan változik a reményvesztett, elkeseredett, emberek szomorúsága derűre, depressziójukból felépülve hogyan jön vissza önbecsülésük, életkedvük

● Karitászkirándulás
Karitász-kirándulásA négy foglalkozásból álló tanfolyam egyházmegyei karitászigazgatónk meghívására egy igen tartalmas, nagyon jó hangulatú „tanulmányi” kirándulással zárult, ahol Szeghy Csaba újmisés atya és Óra Krisztián atya segítségével lelkiekben is feltöltődtünk, és szentmisén is részt vettünk az ölbői templomban. Igazgatónőnk mindent megtett azért, hogy jól érezzük magunkat, élményekben gazdagon töltsük a napot, és minél jobban megismerjük a gyakorlatban is az egyházmegyei karitász tevékenységét. Lelkes és szakszerű vezetésével négy településen nyerhettünk bepillantást az egyházmegyei karitász intézményeiben folyó munkákba. A Vas megyei Kemenespálfán a Szent Pál Szociális Központban, Vásárosmiskén a Levendula-házban, Ölbőn a Szent Miklós Gyógyfüves Házban, Szombathelyen a Castellum Teaházban ismerkedtünk a megváltozott munkaképességű emberek mindennapi tevékenységével, közösségépítő programjaikkal, és mindenütt megtapasztalhattuk vendégszeretetüket. Megcsodálhattuk az általuk készített sokféle kézműves-terméket, különféle dísztárgyakat, ajtó és ablakdíszeket, üvegfonást gyönyörű díszítésekkel, hímzett terítőket, állatfigurákat, gyermekjátékokat, csuhébabákat, szőnyegeket, lábtörlőket, gyékénykosarakat, levendulás ajándéktárgyakat, nyomon követhettük az ostyakészítés különböző fázisait. Ismerkedhettünk sok-sok gyógynövénnyel , gyönyörködhettünk az éppen nyíló kamilla virágözönében, a különféle lila színekben tündöklő levendulamezőben. Ölbőn belekóstoltunk a test és lélek harmóniájára épülő természetes és egészséges életmódba. Változatos taposóutakon jártuk körbe a gyógynövényágyásokat, hideg-melegvizes lábfürdőt vettünk, majd bőséges kóstolót kaptunk bio módszerekkel előállított ételekből és italokból. A község határában levő horgásztó sem maradhatott ki programunkból.
Karitász-kirándulásKirándulásunk során nagyon sok kedvességben volt részünk, és fantasztikus élményekkel gazdagodtunk. Jó volt látni, hogy összefogással, segítő szándékkal, és a szeretet összetartó erejével milyen csodálatos eredményeket lehet elérni.
A négy karitászcsoport tagjainak hangulatos és tartalmas együttléte pedig lehetőséget adott új kapcsolatok felvételére, az eddigiek erősítésére és nem utolsó sorban gyümölcsöztetésére további karitászos tevékenységünk során.

● Jótékonysági Hangverseny karitászunk javára
Jótékonysági hangverseny a Karitász-javáraMájus 25-én igen színvonalas és nagysikerű hangverseny volt templomunkban, melyen a Zrínyi Miklós Gimnázium Vegyeskara, hangszeresei, és énekesei, valamint a Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola növendékei léptek fel. Köszönet szívhez szóló éneklésükért, gyönyörű hangszerjátékukért. Külön köszönet illeti Gyutainé Kiss Gabriella ének-zenetanárt csodálatos műsor összeállításáért, a tanulók színvonalas felkészítéséért, a hangverseny levezényléséért, valamint az AMI tanárait nagyszerű felkészítő munkájukért és közreműködésükért.
Az adományozásból befolyt jelentős összeget teljes egészében a plébániánk területén élő nehéz sorsú családok megsegítésére fordítottuk. Hálásan köszönjük az adományozottak nevében is a nagylelkű pénzadományokat, a támogatójegyek megvásárlását.

● „Joghurt”-akció
Joghurt-adomány osztásaJúnius 4-én élelmiszer-adományt (joghurtot, kukoricakonzervet és mexikói zöldségkeveréket) osztottunk ki 200 rászoruló személynek kb. 200 000 Ft értékben. Az adományt a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől kaptuk a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász sikeres pályázatának köszönhetően.

● Karitász-imaóra
Minden első pénteken Jézus Szíve tiszteletére az esti szentmise előtt egy órával kezdődően szentségimádáson veszünk részt. A mi Urunk Jézus Krisztus szent színe előtt leborulva bemutatjuk szívünk hódolatát, háláját, engesztelését és ígéretét Jézus Legszentebb Szívének, elé terjesztjük kéréseinket, kinyilvánítjuk szeretetünket. Oltalmába ajánljuk egyházközségünket, templomunkat, papjainkat, közösségeinket, szeretetszolgálatunkat, a szegényeket, betegeket, testi-lelki szükségben szenvedőket és az egyházközségünk területén élő minden embert.
A szentségimádásra mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Lendítsük fel és terjesszük Jézus szent Szívének tiszteletét, helyezzük magunkat az ő oltalmába.

●Beteglátogatás
A Plébániai Hírlevélben és a honlapon Robi atya már beszámolt arról, hogy szívesen vállaljuk otthonukhoz kötött idősek, egyedülállók és betegek látogatását.
Sokszor megtapasztaljuk, hogy a fizikai betegségek mellett elsősorban a magány nehezedik a leginkább azokra, akik idős kor vagy betegség miatt nem tudnak kimozdulni otthonukból, s napjaik legnagyobb részét egyedül töltik. Karitász-csoportunk tagjai ezen a fájdalmon szeretnének enyhíteni, amikor vállalják azt, hogy rendszeresen: havonta, vagy akár hetente, kéthetente meglátogatják a plébániánk területén élő betegeket, hogy velük elbeszélgessenek, imádkozzanak, lelki vigaszt nyújtsanak, esetleg nekik felolvassanak.
Beteglátogató munkatársaink valamennyien részt vettek az egyházmegyei karitász által szervezett képzésen, amelyen plébániák karitászcsoportjainak beteglátogatóit készítették fel szolgálatukra. A beteglátogatások mindig a többi családtaggal egyeztetve, előre megbeszélt időpontban történnek. A karitász munkatársai szolgálatukat teljesen ingyenesen végzik, azért ellenszolgáltatást nem fogadnak el.
A beteglátogatási igényeket a plébániai karitász-csoport vezetőjénél, Csiszár Máriánál lehet bejelenteni.

●Pénzadományok
A pénzadományok a hívek által adott perselypénzből, a Szent Erzsébet napi gyűjtésből és karitatív célú hangversenyek bevételeiből tevődnek össze. Ennek nagyobb részét tárgyi adományok vásárlására fordítjuk, mint pl. tartós élelmiszer, gyógyszer, tisztítószer, tanfelszerelés, pelenka, stb. De kisebb mértékben pénzadománnyal is támogattunk és támogatunk krízishelyzetbe jutott családokat. Elsősorban közüzemi számlák kifizetéséhez járulunk hozzá, de útiköltséget is térítettünk beteg gyermekek gyógykezelésre szállításánál.

●Tárgyi adományok
Kisebb mennyiségben előfordult ruha, cipő és néhány bútordarab adományozása. Ennek ellenére tárgyi adományok gyűjtésével, tárolásával és osztásával raktár hiányában nem tudunk foglalkozni. Az adventi és nagyböjti tartós élelmiszergyűjtések alkalmával viszont szívesen fogadunk játékadományokat, adott korú kisfiúk és kislányok részére szeretettel összeállított csomagokat.